لوازم موتوری ماشین الات، قطعات یدکی ماشین آلات راه سازی


بوش موتورپرکینز1006

بوش اصلی پرکینز1006

بوش اصلی موتور پرکینز1006

پیستون موتور پرکینز1006

پیستون اصلی پرکینز1006

پیستون اصلی موتورپرکینز1006

رینگ موتور پرکینز1006

رینگ اصلی پرکینز1006

رینگ اصلی موتورپرکینز1006

بوش پیستون رینگ پرکینز1006

بوش و پیستون ورینگ اصلی پرکینز1006

بوش و پیستون ورینگ اصلی موتورپرکینز1006

بوش پیستون رینگ موتورپرکینز1006

یاتاقان موتور پرکینز1006

یاتاقان اصلی موتور پرکینز1006

یاتاقان اصلی پرکینز1006

یاتاقان ثابت موتور پرکینز 1006

یاتاقان STD موتور پرکینز 1006

یاتاقان تعمیراول موتور پرکینز1006

یاتاقان 10/0 موتور پرکینز 1006

یاتاقان تعمیردوم موتور پرکینز1006

یاتاقان 20/0 موتور پرکینز 1006

یاتاقان متحرک موتور پرکینز 1006

یاتاقان ثابت و متحرک موتور پرکینز 1006

یاتاقان استاندارد موتور پرکینز 1006

یاتاقان استاندارد پرکینز 1006

یاتاقان ثابت و متحرک STD موتور پرکینز1006

بغل یاتاقان اصلی پرکینز 1006

بغل یاتاقان موتور پرکینز 1006

بغل یاتاقان استاندارد پرکینز 1006

بغل یاتاقان STD موتور پرکینز 1006

بغل یاتاقان 10/0 پرکینز 1006

بغل یاتاقان تعمیراول موتورپرکینز1006

گیت سوپاپ پرکینز 1006

گیت سوپاپ موتور پرکینز1006

گیت سوپاپ اصلی موتور پرکینز1006

گیت اصلی موتور پرکینز 1006

گاید سوپاپ پرکینز 1006

گاید سوپاپ موتور پرکینز 1006

گاید سوپاپ اصلی موتور پرکینز 1006

گاید اصلی موتور پرکینز 1006

سیت سوپاپ پرکینز 1006

سیت سوپاپ موتور پرکینز 1006

کاسه نمد سرمیلنگ پرکینز 1006

کاسه نمد اصلی سرمیلنگ پرکینز 1006

کاسه نمد سرمیلنگ موتور پرکینز 1006

کاسه نمد ته میلنگ پرکینز 1006

کاسه نمد اصلی ته میلنگ پرکینز 1006

کاسه نمد ته میلنگ موتور پرکینز 1006

موتورکامل پرکینز 1006

موتورکامل اصلی پرکینز 1006

موتورکامل آکبند پرکینز 1006

موتورکامل استوک پرکینز1006

موتوراستوک پرکینز 1006

میلنگ موتور پرکینز 1006

میلنگ اصلی پرکینز 1006

میلنگ اصلی موتور پرکینز 1006

میلنگ STD پرکینز 1006

میلنگ استاندارد موتور پرکینز 1006

میلنگ تعمیراول موتور پرکینز 1006

میلنگ تعمیردوم موتور پرکینز 1006

سرسیلندر پرکینز 1006

سرسیلندرموتور پرکینز 1006

سرسیلندراصلی موتور پرکینز 1006

سرسیلندراصلی آکبند پرکینز 1006

سرسیلندراصلی نو پرکینز 1006

سوپاپ موتور پرکینز 1006

سوپاپ اصلی موتور پرکینز 1006

سوپاپ دود وهوا موتور پرکینز 1006

سوپاپ اصلی دود و هوا موتور پرکینز 1006

سوپاپ دود موتور پرکینز 1006

سوپاپ دود اصلی موتور پرکینز 1006

سوپاپ دود پرکینز 1006

سوپاپ هوا موتور پرکینز 1006

سوپاپ هوا اصلی موتور پرکینز 1006

سوپاپ هوا پرکینز 1006

جت روغن پاش پرکینز 1006

جت روغن پاش موتور پرکینز 1006

میل سوپاپ پرکینز 1006

میل سوپاپ موتور پرکینز 1006

میل سوپاپ اصلی موتور پرکینز1006

بوش میل سوپاپ پرکینز 1006

بوش میل سوپاپ موتور پرکینز 1006

بوش میل سوپاپ اصلی موتور پرکینز 1006

شاطون پرکینز 1006

شاتون پرکینز 1006

واشرمنی فولد دود وهواموتور پرکینز 1006

واشراصلی منی فولد دود وهوا پرکینز 1006

اسبک موتور پرکینز 1006

اسبک پرکینز 1006

اسبک اصلی موتور پرکینز 1006

اسبک کامل موتور پرکینز 1006

دنده سرمیلنگ پرکینز 1006

دنده اصلی سرمیلنگ پرکینز 1006

دنده سرمیلنگ موتور پرکینز 1006

پیچ سرمیلنگ پرکینز 1006

پیچ سرمیلنگ موتور پرکینز 1006

پیچ اصلی سرمیلنگ پرکینز 1006

پیچ سرسیلندر پرکینز 1006

پیچ سرسیلندرموتور پرکینز 1006

پیچ سرسیلندراصلی موتور پرکینز 1006

وزنه سرمیلنگ پرکینز 1006

وزنه سرمیلنگ موتور پرکینز 1006

وزنه سرمیلنگ اصلی موتور پرکینز 1006

سینی جلو پرکینز 1006

سینی جلوموتور پرکینز 1006

سینی جلواصلی موتور پرکینز 1006

پولکی کانال روغن پرکینز 1006

پولکی کانال روغن موتور پرکینز 1006

پولکی کانال روغن اصلی موتور پرکینز 1006

دینام پرکینز 1006

دینام اصلی پرکینز 1006

دینام موتور پرکینز 1006

دینام اصلی موتور پرکینز 1006

استارت پرکینز 1006

استارت اصلی پرکینز 1006

استارت موتور پرکینز 1006

استارت اصلی موتور پرکینز 1006

بوش فارسونگاه پرکینز 1006

بوش فارسونگاه موتور پرکینز 1006

بوش فارسونگاه اصلی موتور پرکینز 1006

سوپر پرکینز 1006

سوپراصلی پرکینز 1006

سوپرموتور پرکینز 1006

سوپراصلی موتور پرکینز 1006

توربوشارژ پرکینز 1006

توربوشارژاصلی پرکینز 1006

توربوشارژموتور پرکینز 1006

توربوشارژاصلی موتور پرکینز 1006

دنده هرزگرد اصلی موتور پرکینز 1006

کارتل پرکینز 1006

کارتل اصلی پرکینز 1006

کارتل موتور پرکینز 1006

کارتل اصلی موتور پرکینز 1006

پروانه پرکینز 1006

پروانه اصلی پرکینز 1006

پروانه موتور پرکینز 1006

پروانه اصلی موتور پرکینز 1006

دنده فرایویل پرکینز 1006

دنده فرایویل اصلی پرکینز 1006

دنده فرایویل موتور پرکینز 1006

دنده هرزگرد اصلی موتور پرکینز 1006

 

 

 

 

 

 

 

سیت سوپاپ اصلی موتور پرکینز 1006

سیت اصلی موتور پرکینز 1006

واشرسرسیلندر پرکینز 1006

واشرسرسیلندرموتور پرکینز 1006

واشرسرسیلندراصلی پرکینز 1006

واشرسرسیلندرSTD پرکینز 1006

واشرسرسیلندرتک سوراخ پرکینز 1006

واشرسرسیلندردو سوراخ پرکینز 1006

اویل کولر پرکینز 1006

اویل کولرموتور پرکینز1006

اویل کولراصلی موتور پرکینز 1006

سرد کن موتور پرکینز 1006

سرد کن اصلی موتور پرکینز 1006

کولرکتابی موتور پرکینز 1006

کولرکتابی اصلی موتور پرکینز 1006

اویل پمپ پرکینز 1006

اویل پمپ اصلی پرکینز 1006

اویل پمپ موتور پرکینز 1006

واترپمپ پرکینز 1006

واترپمپ اصلی پرکینز 1006

واترپمپ موتور پرکینز 1006

فولی موتور پرکینز 1006

فولی سرمیلنگ پرکینز 1006

فولی سرمیلنگ اصلی پرکینز 1006

فولی سرمیلنگ اصلی موتور پرکینز 1006

تسمه سفت کن پرکینز 1006

تسمه سفت کن اصلی پرکینز 1006

تسمه سفت کن اصلی موتور پرکینز 1006

بلوک سیلندر پرکینز 1006

بلوک سیلندراصلی پرکینز 1006

بلوک سیلندرموتور پرکینز 1006

بلوک سیلندراصلی موتور پرکینز 1006

واشرکامل پرکینز 1006

واشرکامل موتور پرکینز1006

واشرکامل اصلی پرکینز1006

واشرکامل اصلی موتور پرکینز 1006

واشر قسمت بالا پرکینز 1006

واشر قسمت بالاموتور پرکینز 1006

واشر قسمت پائین پرکینز 1006

واشر قسمت پائین موتور پرکینز 1006

لاستیک ساق سوپاپ پرکینز 1006

لاستیک اصلی ساق سوپاپ پرکینز 1006

لاستیک ساق سوپاپ اصلی موتور پرکینز 1006

شاطون اصلی پرکینز 1006

شاتون اصلی پرکینز 1006

شاطون موتور پرکینز 1006

شاتون موتور پرکینز 1006

شاطون وزنه دارموتور پرکینز 1006

شاتون وزنه دارموتور پرکینز 1006

بوش شاطون پرکینز 1006

بوش شاتون پرکینز 1006

بوش اصلی شاطون موتور پرکینز 1006

بوش اصلی شاتون موتور پرکینز 1006

بوش شاطون موتور پرکینز 1006

بوش شاتون موتور پرکینز 1006

منبع آب پرکینز 1006

منبع آب موتور پرکینز 1006

منبع آب اصلی موتور پرکینز 1006

ترموستات پرکینز 1006

ترموستات موتور پرکینز 1006

ترموستات اصلی موتور پرکینز 1006

پایه فیلترگازوئیل پرکینز 1006

پایه فیلترگازوئیل موتور پرکینز 1006

پایه فیلترگازوئیل اصلی موتور پرکینز 1006

فشنگی فشارروغن پرکینز 1006

فشنگی فشارروغن موتور پرکینز 1006

فشنگی فشارروغن اصلی موتور پرکینز 1006

فشنگی حرارت آب پرکینز 1006

فشنگی حرارت آب موتور پرکینز 1006

فشنگی حرارت آب اصلی موتور پرکینز 1006

لوله فارسونگاه پرکینز 1006

لوله فارسونگاه موتور پرکینز 1006

لوله فارسونگاه اصلی موتور پرکینز 1006

واشردرب قالپاق پرکینز 1006

واشردرب قالپاق موتور پرکینز 1006

واشردرب قالپاق اصلی موتور پرکینز 1006

واشردرب سوپاپ پرکینز 1006

واشردرب سوپاپ موتور پرکینز 1006

واشردرب سوپاپ اصلی موتور پرکینز 1006

واشرمنی فولدهوا پرکینز 1006

واشرمنی فولدهوا موتور پرکینز 1006

واشرمنی فولدهوا اصلی موتور پرکینز 1006

واشرمنی فولد دود پرکینز 1006

واشرمنی فولد دود موتور پرکینز 1006

واشرمنی فولد دود اصلی موتور پرکینز 1006

واشرمنی فولد دود وهوا پرکینز 1006

سوپرشارژ پرکینز 1006

سوپرشارژاصلی پرکینز 1006

سوپرشارژموتور پرکینز 1006

سوپرشارژاصلی موتور پرکینز 1006

اینترکولر پرکینز 1006

اینترکولراصلی پرکینز 1006

اینترکولرموتور پرکینز 1006

اینترکولراصلی موتور پرکینز 1006

افترکولر پرکینز 1006

افترکولراصلی پرکینز 1006

افترکولرموتور پرکینز 1006

افترکولراصلی موتور پرکینز 1006

استکان تایپیت پرکینز 1006

استکان تایپیت اصلی پرکینز 1006

استکان تایپیت موتور پرکینز 1006

استکان تایپیت اصلی موتور پرکینز 1006

میل تایپیت پرکینز 1006

میل تایپیت اصلی پرکینز 1006

میل تایپیت موتور پرکینز 1006

میل تایپیت اصلی موتور پرکینز 1006

پایه فیلترروغن پرکینز 1006

پایه فیلترروغن اصلی پرکینز 1006

پایه فیلترروغن موتور پرکینز 1006

پایه فیلترروغن اصلی موتور پرکینز 1006

فشنگی حرارت روغن پرکینز 1006

فشنگی حرارت روغن اصلی پرکینز 1006

فشنگی حرارت روغن موتور پرکینز 1006

فشنگی حرارت روغن اصلی موتور پرکینز 1006

میل اسبک پرکینز 1006

میل اسبک اصلی پرکینز 1006

میل اسبک موتور پرکینز 1006

میل اسبک اصلی موتور پرکینز 1006

بوش اسبک پرکینز 1006

بوش اسبک اصلی پرکینز 1006

بوش اسبک موتور پرکینز 1006

بوش اسبک اصلی موتور پرکینز 1006

دمپر پرکینز 1006

دمپراصلی پرکینز 1006

دمپرموتور پرکینز 1006

دمپراصلی موتور پرکینز 1006

پایه ترموستات پرکینز 1006

پایه ترموستات اصلی پرکینز 1006

پایه ترموستات موتور پرکینز 1006

پایه ترموستات اصلی موتور پرکینز 1006

فولی پروانه پرکینز 1006

فولی پروانه اصلی پرکینز 1006

فولی پروانه موتور پرکینز 1006

فولی پروانه اصلی موتور پرکینز 1006

فولی سرمیلنگ پرکینز 1006

فولی سرمیلنگ اصلی پرکینز 1006

فولی سرمیلنگ موتور پرکینز 1006

فولی سرمیلنگ اصلی موتور پرکینز 1006

دنده فرایویل اصلی موتور پرکینز 1006

دنده هرزگرد پرکینز 1006

دنده هرزگرد اصلی پرکینز 1006