لوازم موتوری ماشین الات، قطعات یدکی ماشین آلات راه سازی


بوش موتورپرکینز4008

بوش اصلی پرکینز4008

بوش اصلی موتور پرکینز4008

پیستون موتور پرکینز4008

پیستون اصلی پرکینز4008

پیستون اصلی موتورپرکینز4008

رینگ موتور پرکینز4008

رینگ اصلی پرکینز4008

رینگ اصلی موتورپرکینز4008

بوش پیستون رینگ پرکینز4008

بوش و پیستون ورینگ اصلی پرکینز4008

بوش و پیستون ورینگ اصلی موتورپرکینز4008

بوش پیستون رینگ موتورپرکینز4008

یاتاقان موتور پرکینز4008

یاتاقان اصلی موتور پرکینز4008

یاتاقان اصلی پرکینز4008

یاتاقان ثابت موتور پرکینز 4008

یاتاقان STD موتور پرکینز 4008

یاتاقان تعمیراول موتور پرکینز4008

یاتاقان 10/0 موتور پرکینز 4008

یاتاقان تعمیردوم موتور پرکینز4008

یاتاقان 20/0 موتور پرکینز 4008

یاتاقان متحرک موتور پرکینز 4008

یاتاقان ثابت و متحرک موتور پرکینز 4008

یاتاقان استاندارد موتور پرکینز 4008

یاتاقان استاندارد پرکینز 4008

یاتاقان ثابت و متحرک STD موتور پرکینز4008

بغل یاتاقان اصلی پرکینز 4008

بغل یاتاقان موتور پرکینز 4008

بغل یاتاقان استاندارد پرکینز 4008

بغل یاتاقان STD موتور پرکینز 4008

بغل یاتاقان 10/0 پرکینز 4008

بغل یاتاقان تعمیراول موتورپرکینز4008

گیت سوپاپ پرکینز 4008

گیت سوپاپ موتور پرکینز4008

گیت سوپاپ اصلی موتور پرکینز4008

گیت اصلی موتور پرکینز 4008

گاید سوپاپ پرکینز 4008

گاید سوپاپ موتور پرکینز 4008

گاید سوپاپ اصلی موتور پرکینز 4008

گاید اصلی موتور پرکینز 4008

سیت سوپاپ پرکینز 4008

سیت سوپاپ موتور پرکینز 4008

کاسه نمد سرمیلنگ پرکینز 4008

کاسه نمد اصلی سرمیلنگ پرکینز 4008

کاسه نمد سرمیلنگ موتور پرکینز 4008

کاسه نمد ته میلنگ پرکینز 4008

کاسه نمد اصلی ته میلنگ پرکینز 4008

کاسه نمد ته میلنگ موتور پرکینز 4008

موتورکامل پرکینز 4008

موتورکامل اصلی پرکینز 4008

موتورکامل آکبند پرکینز 4008

موتورکامل استوک پرکینز4008

موتوراستوک پرکینز 4008

میلنگ موتور پرکینز 4008

میلنگ اصلی پرکینز 4008

میلنگ اصلی موتور پرکینز 4008

میلنگ STD پرکینز 4008

میلنگ استاندارد موتور پرکینز 4008

میلنگ تعمیراول موتور پرکینز 4008

میلنگ تعمیردوم موتور پرکینز 4008

سرسیلندر پرکینز 4008

سرسیلندرموتور پرکینز 4008

سرسیلندراصلی موتور پرکینز 4008

سرسیلندراصلی آکبند پرکینز 4008

سرسیلندراصلی نو پرکینز 4008

سوپاپ موتور پرکینز 4008

سوپاپ اصلی موتور پرکینز 4008

سوپاپ دود وهوا موتور پرکینز 4008

سوپاپ اصلی دود و هوا موتور پرکینز 4008

سوپاپ دود موتور پرکینز 4008

سوپاپ دود اصلی موتور پرکینز 4008

سوپاپ دود پرکینز 4008

سوپاپ هوا موتور پرکینز 4008

سوپاپ هوا اصلی موتور پرکینز 4008

سوپاپ هوا پرکینز 4008

جت روغن پاش پرکینز 4008

جت روغن پاش موتور پرکینز 4008

میل سوپاپ پرکینز 4008

میل سوپاپ موتور پرکینز 4008

میل سوپاپ اصلی موتور پرکینز4008

بوش میل سوپاپ پرکینز 4008

بوش میل سوپاپ موتور پرکینز 4008

بوش میل سوپاپ اصلی موتور پرکینز 4008

شاطون پرکینز 4008

شاتون پرکینز 4008

واشرمنی فولد دود وهواموتور پرکینز 4008

واشراصلی منی فولد دود وهوا پرکینز 4008

اسبک موتور پرکینز 4008

اسبک پرکینز 4008

اسبک اصلی موتور پرکینز 4008

اسبک کامل موتور پرکینز 4008

دنده سرمیلنگ پرکینز 4008

دنده اصلی سرمیلنگ پرکینز 4008

دنده سرمیلنگ موتور پرکینز 4008

پیچ سرمیلنگ پرکینز 4008

پیچ سرمیلنگ موتور پرکینز 4008

پیچ اصلی سرمیلنگ پرکینز 4008

پیچ سرسیلندر پرکینز 4008

پیچ سرسیلندرموتور پرکینز 4008

پیچ سرسیلندراصلی موتور پرکینز 4008

وزنه سرمیلنگ پرکینز 4008

وزنه سرمیلنگ موتور پرکینز 4008

وزنه سرمیلنگ اصلی موتور پرکینز 4008

سینی جلو پرکینز 4008

سینی جلوموتور پرکینز 4008

سینی جلواصلی موتور پرکینز 4008

پولکی کانال روغن پرکینز 4008

پولکی کانال روغن موتور پرکینز 4008

پولکی کانال روغن اصلی موتور پرکینز 4008

دینام پرکینز 4008

دینام اصلی پرکینز 4008

دینام موتور پرکینز 4008

دینام اصلی موتور پرکینز 4008

استارت پرکینز 4008

استارت اصلی پرکینز 4008

استارت موتور پرکینز 4008

استارت اصلی موتور پرکینز 4008

بوش فارسونگاه پرکینز 4008

بوش فارسونگاه موتور پرکینز 4008

بوش فارسونگاه اصلی موتور پرکینز 4008

سوپر پرکینز 4008

سوپراصلی پرکینز 4008

سوپرموتور پرکینز 4008

سوپراصلی موتور پرکینز 4008

توربوشارژ پرکینز 4008

توربوشارژاصلی پرکینز 4008

توربوشارژموتور پرکینز 4008

توربوشارژاصلی موتور پرکینز 4008

دنده هرزگرد اصلی موتور پرکینز 4008

کارتل پرکینز 4008

کارتل اصلی پرکینز 4008

کارتل موتور پرکینز 4008

کارتل اصلی موتور پرکینز 4008

پروانه پرکینز 4008

پروانه اصلی پرکینز 4008

پروانه موتور پرکینز 4008

پروانه اصلی موتور پرکینز 4008

دنده فرایویل پرکینز 4008

دنده فرایویل اصلی پرکینز 4008

دنده فرایویل موتور پرکینز 4008

دنده هرزگرد اصلی موتور پرکینز 4008

 

 

 

 

 

 

 

سیت سوپاپ اصلی موتور پرکینز 4008

سیت اصلی موتور پرکینز 4008

واشرسرسیلندر پرکینز 4008

واشرسرسیلندرموتور پرکینز 4008

واشرسرسیلندراصلی پرکینز 4008

واشرسرسیلندرSTD پرکینز 4008

واشرسرسیلندرتک سوراخ پرکینز 4008

واشرسرسیلندردو سوراخ پرکینز 4008

اویل کولر پرکینز 4008

اویل کولرموتور پرکینز4008

اویل کولراصلی موتور پرکینز 4008

سرد کن موتور پرکینز 4008

سرد کن اصلی موتور پرکینز 4008

کولرکتابی موتور پرکینز 4008

کولرکتابی اصلی موتور پرکینز 4008

اویل پمپ پرکینز 4008

اویل پمپ اصلی پرکینز 4008

اویل پمپ موتور پرکینز 4008

واترپمپ پرکینز 4008

واترپمپ اصلی پرکینز 4008

واترپمپ موتور پرکینز 4008

فولی موتور پرکینز 4008

فولی سرمیلنگ پرکینز 4008

فولی سرمیلنگ اصلی پرکینز 4008

فولی سرمیلنگ اصلی موتور پرکینز 4008

تسمه سفت کن پرکینز 4008

تسمه سفت کن اصلی پرکینز 4008

تسمه سفت کن اصلی موتور پرکینز 4008

بلوک سیلندر پرکینز 4008

بلوک سیلندراصلی پرکینز 4008

بلوک سیلندرموتور پرکینز 4008

بلوک سیلندراصلی موتور پرکینز 4008

واشرکامل پرکینز 4008

واشرکامل موتور پرکینز4008

واشرکامل اصلی پرکینز4008

واشرکامل اصلی موتور پرکینز 4008

واشر قسمت بالا پرکینز 4008

واشر قسمت بالاموتور پرکینز 4008

واشر قسمت پائین پرکینز 4008

واشر قسمت پائین موتور پرکینز 4008

لاستیک ساق سوپاپ پرکینز 4008

لاستیک اصلی ساق سوپاپ پرکینز 4008

لاستیک ساق سوپاپ اصلی موتور پرکینز 4008

شاطون اصلی پرکینز 4008

شاتون اصلی پرکینز 4008

شاطون موتور پرکینز 4008

شاتون موتور پرکینز 4008

شاطون وزنه دارموتور پرکینز 4008

شاتون وزنه دارموتور پرکینز 4008

بوش شاطون پرکینز 4008

بوش شاتون پرکینز 4008

بوش اصلی شاطون موتور پرکینز 4008

بوش اصلی شاتون موتور پرکینز 4008

بوش شاطون موتور پرکینز 4008

بوش شاتون موتور پرکینز 4008

منبع آب پرکینز 4008

منبع آب موتور پرکینز 4008

منبع آب اصلی موتور پرکینز 4008

ترموستات پرکینز 4008

ترموستات موتور پرکینز 4008

ترموستات اصلی موتور پرکینز 4008

پایه فیلترگازوئیل پرکینز 4008

پایه فیلترگازوئیل موتور پرکینز 4008

پایه فیلترگازوئیل اصلی موتور پرکینز 4008

فشنگی فشارروغن پرکینز 4008

فشنگی فشارروغن موتور پرکینز 4008

فشنگی فشارروغن اصلی موتور پرکینز 4008

فشنگی حرارت آب پرکینز 4008

فشنگی حرارت آب موتور پرکینز 4008

فشنگی حرارت آب اصلی موتور پرکینز 4008

لوله فارسونگاه پرکینز 4008

لوله فارسونگاه موتور پرکینز 4008

لوله فارسونگاه اصلی موتور پرکینز 4008

واشردرب قالپاق پرکینز 4008

واشردرب قالپاق موتور پرکینز 4008

واشردرب قالپاق اصلی موتور پرکینز 4008

واشردرب سوپاپ پرکینز 4008

واشردرب سوپاپ موتور پرکینز 4008

واشردرب سوپاپ اصلی موتور پرکینز 4008

واشرمنی فولدهوا پرکینز 4008

واشرمنی فولدهوا موتور پرکینز 4008

واشرمنی فولدهوا اصلی موتور پرکینز 4008

واشرمنی فولد دود پرکینز 4008

واشرمنی فولد دود موتور پرکینز 4008

واشرمنی فولد دود اصلی موتور پرکینز 4008

واشرمنی فولد دود وهوا پرکینز 4008

سوپرشارژ پرکینز 4008

سوپرشارژاصلی پرکینز 4008

سوپرشارژموتور پرکینز 4008

سوپرشارژاصلی موتور پرکینز 4008

اینترکولر پرکینز 4008

اینترکولراصلی پرکینز 4008

اینترکولرموتور پرکینز 4008

اینترکولراصلی موتور پرکینز 4008

افترکولر پرکینز 4008

افترکولراصلی پرکینز 4008

افترکولرموتور پرکینز 4008

افترکولراصلی موتور پرکینز 4008

استکان تایپیت پرکینز 4008

استکان تایپیت اصلی پرکینز 4008

استکان تایپیت موتور پرکینز 4008

استکان تایپیت اصلی موتور پرکینز 4008

میل تایپیت پرکینز 4008

میل تایپیت اصلی پرکینز 4008

میل تایپیت موتور پرکینز 4008

میل تایپیت اصلی موتور پرکینز 4008

پایه فیلترروغن پرکینز 4008

پایه فیلترروغن اصلی پرکینز 4008

پایه فیلترروغن موتور پرکینز 4008

پایه فیلترروغن اصلی موتور پرکینز 4008

فشنگی حرارت روغن پرکینز 4008

فشنگی حرارت روغن اصلی پرکینز 4008

فشنگی حرارت روغن موتور پرکینز 4008

فشنگی حرارت روغن اصلی موتور پرکینز 4008

میل اسبک پرکینز 4008

میل اسبک اصلی پرکینز 4008

میل اسبک موتور پرکینز 4008

میل اسبک اصلی موتور پرکینز 4008

بوش اسبک پرکینز 4008

بوش اسبک اصلی پرکینز 4008

بوش اسبک موتور پرکینز 4008

بوش اسبک اصلی موتور پرکینز 4008

دمپر پرکینز 4008

دمپراصلی پرکینز 4008

دمپرموتور پرکینز 4008

دمپراصلی موتور پرکینز 4008

پایه ترموستات پرکینز 4008

پایه ترموستات اصلی پرکینز 4008

پایه ترموستات موتور پرکینز 4008

پایه ترموستات اصلی موتور پرکینز 4008

فولی پروانه پرکینز 4008

فولی پروانه اصلی پرکینز 4008

فولی پروانه موتور پرکینز 4008

فولی پروانه اصلی موتور پرکینز 4008

فولی سرمیلنگ پرکینز 4008

فولی سرمیلنگ اصلی پرکینز 4008

فولی سرمیلنگ موتور پرکینز 4008

فولی سرمیلنگ اصلی موتور پرکینز 4008

دنده فرایویل اصلی موتور پرکینز 4008

دنده هرزگرد پرکینز 4008

دنده هرزگرد اصلی پرکینز 4008