آكومولاتور

انواع آكومولاتور در سايز هاى مختلف براع ماشينالات راهسازى و معدنى